IOS گوشی iPhone 13 Pro Max

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 13 Pro Max

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 13 Pro Max را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 13 Pro

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 13 Pro

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 13 Pro را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 13

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 13

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 13 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 13 Mini

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 13 Mini

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 13 Mini را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 12 Pro Max

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 12 Pro Max

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 12 Pro Max را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 12 Pro

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 12 Pro

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 12 Pro را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 12

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 12

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 12 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 12 Mini

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 12 Mini

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 12 Mini را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

IOS گوشی iPhone 11 Pro Max

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 11 Pro Max

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 11 Pro Max را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 11 Pro

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 11 Pro

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 11 Pro را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 11

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 11

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 11 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون SE 2020

دانلود فایل IOS گوشی iPhone SE 2020

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone SE 2020 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون XS

دانلود فایل IOS گوشی iPhone XS Max

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone XS Max را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون XS

دانلود فایل IOS گوشی iPhone XS

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone XS را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون XR

دانلود فایل IOS گوشی iPhone XR

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone XR را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون X

دانلود فایل IOS گوشی iPhone X

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone X را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 8 Plus

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 8 Plus

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 8 Plus را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 8

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 8

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 8 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 7 Plus

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 7 Plus

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 7 Plus را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 7

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 7

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 7 را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون SE

دانلود فایل IOS گوشی iPhone SE

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone SE را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 6S

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 6S Plus

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 6S Plus را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 6S

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 6S

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 6S را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

ios آیفون 6

دانلود فایل IOS گوشی iPhone 6 Plus

IOS نام سیستم عامل اختصاصی گوشی های آیفون میباشد، ما در این پست آخرین نسخه IOS ارائه شده برا گوشی iPhone 6 Plus را برای شما تهیه کردیم که در ادامه میتوانید بصورت رایگان با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

فایل iOS چیست؟ توضیح نرم افزار آیفون اپل

iOS چیست؟ ما به سیستم عامل موبایل اپل نگاه می کنیم تا ببینیم iOS به چه معناست، چه چیزی ارائه می دهد و چگونه می توان آخرین نسخه را دریافت کرد.

فایل iOS

iOS چیست؟ اگر از آیفون یا آیپد استفاده کرده باشید، با سیستم عامل موبایل اپل برخورد کرده اید، اما شاید ندانید iOS مخفف چیست یا اصلا چیست.

ما اینجا هستیم تا سوالات شما را روشن کنیم. بیایید نگاهی بیندازیم به معنی فایل iOS، آخرین نسخه iOS چیست و هر آنچه که باید در مورد سیستم عامل بدانید.

iOS چیست؟

به زبان ساده، iOS سیستم عامل موبایل اپل است که آیفون و آی پاد تاچ را تامین می کند. تا سال 2019، این سیستم عامل مورد استفاده iPad نیز بود (که به زودی در مورد آن صحبت خواهیم کرد).

در صورتی که آشنایی ندارید، سیستم عامل (OS) نوعی نرم افزار است که تمام جنبه های یک کامپیوتر را مدیریت می کند. این پلتفرم را فراهم می کند تا سخت افزار و نرم افزار دستگاه بتوانند با هم تعامل داشته باشند، به علاوه بسیاری از فرآیندهایی که روی رایانه شما اجرا می شوند را مدیریت می کند.

در رایانه رومیزی خود، احتمالاً سیستم عامل Windows، macOS یا Linux را اجرا می کنید. برای دستگاه های تلفن همراه، iOS اپل و اندروید گوگل محبوب ترین ها هستند.

iOS به چه معناست؟

معنای کامل iOS کمی بیشتر توضیح می‌دهد. زمانی که آیفون در سال 2007 معرفی شد، سیستم عامل آن در ابتدا «سیستم عامل آیفون» نام داشت. با وجود نام، آی پاد تاچ (که بعداً در سال 2007 عرضه شد) سیستم عامل آیفون را نیز اجرا می کرد.

در سال 2010، اپل آی پد را معرفی کرد که سیستم عامل مشابهی داشت. در آن مرحله، اپل تصمیم گرفت نام سیستم عامل را به “iOS” تغییر دهد، زیرا این فقط آیفون نبود که دیگر از آن استفاده می کرد.

همچنین ممکن است کنجکاو باشید که نام تجاری “i” از کجا آمده است. اپل از زمانی که iMac در سال 1998 معرفی شد، از این در سراسر خط تولید خود استفاده کرده است.

در آن زمان، استیو جابز گفت که “iMac از ازدواج هیجان اینترنت با سادگی مکینتاش ناشی می شود.” اپل در این مورد با اسلایدی توضیح داد که نشان می‌دهد پیشوند «i» نیز مخفف فردی، دستورالعمل، اطلاع‌رسانی و الهام‌بخش است.

نسخه های جدید iOS چه زمانی عرضه می شوند؟

به طور کلی، اپل آخرین نسخه iOS را در ماه ژوئن هر سال در WWDC معرفی می کند. از آنجا که این برای توسعه دهندگان طراحی شده است، فقط نسخه های بتا برای آزمایش در دسترس هستند.

در اواخر سال، اپل معمولاً جدیدترین نسخه iOS را بلافاصله پس از رویداد ویژه خود که معمولاً در هفته دوم سپتامبر برگزار می شود، منتشر می کند. آپدیت iOS اندکی پس از پایان کنفرانس منتشر می شود و هر کسی که دستگاه سازگاری دارد می تواند آن را به صورت رایگان دانلود کند.

در طول سال، اپل اصلاحات جزئی را نیز برای iOS منتشر می کند. به این‌ها «نسخه‌های نقطه‌ای» می‌گویند زیرا یک نقطه اعشار به شماره نسخه اضافه می‌کنند (مانند iOS 13.3). اینها معمولاً باگ‌ها را برطرف می‌کنند، نقص‌های امنیتی را اصلاح می‌کنند و ممکن است ویرایش‌های کوچکی در ویژگی اضافه کنند.